POLITYKA PRYWATNOŚCI

APCON BUILDING

 • §1. DEFINICJE.

Pojawiające się w niniejszym dokumencie pojęcia, należy rozumieć następująco:

 1. APCON BUILDING albo Właściciel Serwisu – oznacza Bartosz Ciszak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: APCON BUILDING Bartosz Ciszak z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Garbary 95 lok. A30, 61-757 Poznań), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; NIP: 7772779702; REGON: 365147482; prowadzący działalność gospodarczą w oparciu o przepisy prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Administrator – należycie upoważniona osoba fizyczna, działająca w imieniu Apcon Building, która odpowiedzialna jest za prawidłowe działanie Serwisu oraz za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, zbieranych w ramach funkcjonowania Apcon Building, w tym za pośrednictwem Serwisu. Administrator posiada adres e-mail: biuro@apconbuilding.pl.
 3. Serwis – oznacza serwis internetowy działający pod adresem internetowym apconbuilding.pl, którego właścicielem jest Apcon Building.
 4. Polityka Prywatności – oznacza niniejszy dokument wskazujący, w szczególności, jakie dane osobowe Użytkowników są zbierane przez Apcon Building, zarówno przy użyciu tradycyjnych form komunikacji, jak również form komunikacji na odległość, w tym również za pośrednictwem Serwisu, oraz określający warunki oraz zasady przetwarzania tych danych osobowych, tj. w szczególności warunki i cel ich zbierania, gromadzenia oraz wykorzystywania, a także wskazujący administratora tych danych. Polityka Prywatności jest dostępna pod adresem elektronicznym apconbuilding.pl/polityka-prywatności , a także w siedzibie Apcon Building wskazanej w § 1 ust. 1 Polityki Prywatności.
 5. Sposób Zbierania Danych – oznacza faktyczny sposób, w jaki Apcon Building, w ramach prowadzonej działalności, pozyskuje dane osobowe Użytkowników.
 6. Polityka Cookies – oznacza dokument o charakterze informacyjnym, wskazujący sposób, zakres oraz cel zapisywania, uzyskiwania dostępu oraz przetwarzania przez Apcon Building, jako właściciela Serwisu, informacji zapisywanych automatycznie w formie niewielkich plików tekstowo – numerycznych (plików „cookies”) na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu w ramach korzystania przez użytkownika Serwisu z funkcjonalności Serwisu, a także określający prawa i obowiązki użytkownika Serwisu wynikające lub związane z wykorzystywaniem przez Serwis plików cookies. Polityka Cookies jest dostępna pod adresem elektronicznym apconbuilding/polityka-cookies , a także w siedzibie Apcon Building wskazanej w § 1 ust. 1 Polityki Prywatności.
 7. Formularz zgłoszeniowy „Poproś o wycenę” – oznacza bazę danych zawierającą informacje o Użytkowniku Serwisu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy w Serwisie, w szczególności zawierający dane identyfikujące takiego Użytkownika, umożliwiające Użytkownikowi otrzymanie darmowej wyceny oferowanych usług lub innych informacji związanych z działalnością Apcon Building. Wysłanie prośby o wycenę jest jednoznaczne z możliwością zwrotnego otrzymania wyceny oraz innych informacji dotyczących oferowanych usług związanych z działalnością Apcon Building.
 • §2. DANE OSOBOWE.
 1. Apcon Building dba o bezpieczeństwo Użytkowników danych osobowych, w szczególności przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, niezależnie od Sposobu Zbierania Danych. Apcon Building jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Apcon Building zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym m. in. z:
  1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawa do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem wyżej wymienionej ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, wglądu do własnych danych osobowych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach wyżej wymienionej ustawy;
  2. ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.), w szczególności poprzez informowanie Użytkowników: o przechowywaniu informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkowników; celu przechowywania tych informacji i uzyskiwania do nich dostępu przez Właściciela Serwisu; możliwości określenia przez Użytkowników warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do ww. informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkowników telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi; o fakcie, iż przechowywanie informacji lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Użytkowników i oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach; możliwości wyrażenia zgody przez Użytkowników na przechowywanie i uzyskiwanie informacji z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego Użytkowników poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania zainstalowanego na wykorzystywanych przez nich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych lub konfigurację usługi.
 3. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 5, ust. 6 i ust. 7 Polityki Prywatności, Apcon Building nie udostępnia, ani nie przekazuje wbrew prawu nieupoważnionym podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych Użytkowników posiadanych w ramach bazy danych osobowych prowadzonej przez Apcon Building. Przekazanie przedmiotowych informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych, w szczególności, po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających nakaz udostępnienia tych danych na potrzeby prowadzonych postępowań. Niezależnie od powyższego, jeżeli Użytkownik bierze udział w konkursach organizowanych przez Apcon Building lub korzysta z usług lub produktów płatnych, dane osobowe Użytkownika mogą zostać użyte w celu dokonania rozliczeń oraz rozstrzygania sporów z nimi związanych.
 4. Właściciel Serwisu może wykorzystywać dane, które związane są z realizacją połączeń w sieci Internet, zawarte w tzw. logach systemowych, w szczególności adresy IP, w celach technicznych związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.
 5. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 i ust. 7 Polityki Prywatności, odbiorcą danych osobowych niezależnie od Sposobu Zbierania Danych, jest Apcon Building, tj. Bartosz Ciszak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: APCON BUILDING Bartosz Ciszak z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Garbary 95 lok. A30, 61-757 Poznań), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; NIP: 7772779702; REGON: 365147482; prowadzący działalność gospodarczą w oparciu o przepisy prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, a także należycie upoważnieni pracownicy Apcon Building lub osoby współpracujące z Apcon Building na podstawie innego stosunku prawnego.
 6. Dostęp do treści zamieszczanych przez Użytkownika na forach dyskusyjnych prowadzonych w ramach Serwisu mają wszyscy Użytkownicy.
 7. Użytkownik może upublicznić swoje dane Użytkownika w zakresie, jaki będzie wynikał z funkcjonalności profilu Użytkownika.
 8. Składając prośbę o wycenę prac, ze względu na właściwość świadczonej usługi, Użytkownik obowiązkowo musi podać następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko Użytkownika,
  2. adres e-mail,
 9. Właściciel Serwisu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu (tzw. dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w § 2 ust. 8 i ust. 9 Polityki Prywatności;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną (Serwisu);
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (Serwisu).
 1. Aktualna informacja o udostępnianych przez Właściciela Serwisu środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych Użytkownika przesyłanych drogą elektroniczną, udostępniana jest Użytkownikowi na jego życzenie. Prośby o wyżej wymienioną informację należy zgłosić osobiście w siedzibie Właściciela Serwisu lub za pomocą poczty elektronicznej biuro@apconbuilding.pl.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • §3. ZABEZPIECZENIA DANYCH.
 1. Właściciel Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.
 • §4. BADANIA SPOŁECZNE I MARKETINGOWE.
 1. Właściciel Serwisu może przeprowadzać za pośrednictwem Serwisu różne badania społeczne i marketingowe (w szczególności ankiety).
 2. Uczestnictwo Użytkowników w badaniach społecznych i marketingowych jest dobrowolne.
 3. W przypadku zgody Użytkowników na uczestnictwo w badaniach społecznych i marketingowych dane uzyskane w postaci odpowiedzi będą wykorzystywane w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet oraz w celu ich zbiorczej publikacji w Serwisie, w sieci Internet lub w opracowaniach drukowanych lub elektronicznych.
 4. Badania społeczne i marketingowe są przygotowywane przez Właściciela Serwisu w sposób mający zapewnić bezpieczeństwo i anonimowość Użytkowników.
 • §5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. Polityka Prywatności jest dostępna pod adresem internetowym apconbuilding.pl/polityka-prywatności oraz w siedzibie Apcon Building wskazanej w § 1 ust. 1 Polityki Prywatności. Polityka Prywatności udostępniana jest Użytkownikom oraz wszystkim osobom zainteresowanym uzyskaniem statusu Użytkownika, przed zawarciem z Apcon Building umowy w oparciu o którą mają być prowadzone roboty budowlane.
 2. Apcon Building, na zasadach opisanych poniżej, ma prawo dokonania zmian Polityki Prywatności z ważnych przyczyn, tj. z przyczyn związanych ze zmianą zakresu, formy lub miejsca oferowanych przez Apcon Building usług, a także związanych z modyfikacją funkcjonowania Serwisu, w szczególności, związanych ze zmianą, rozwojem, ulepszeniem lub poprawą jakości Serwisu, a także, z przyczyn związanych z obowiązkiem przestrzegania lub dostosowania postanowień Polityki Prywatności do przepisów powszechnie obowiązującego prawa, z zachowaniem praw nabytych odpłatnie Użytkowników lub inne osoby, przed dokonaniem takiej zmiany.
 3. O każdej planowanej zmianie Polityki Prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na stronach internetowych Serwisu wraz ze wskazaniem Użytkownikowi nowej treści lub linku do nowej treści Polityki Prywatności, wyróżnieniem zmian jej treści, oraz planowanej daty jej wejścia w życie.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w treści Polityki Prywatności zastosowanie znajdują postanowienia umów zawieranych bezpośrednio Użytkownikami lub innymi osobami, Polityki Cookies i właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • §6. WEJŚCIE W ŻYCIE POLITYKI PRYWATNOŚCI.

Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2020 roku.